Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Verslag informatieavond

 
 

Afspraken m.b.t. de werkwijze in de groep

Een belangrijk uitgangspunt zal zijn: het aanleren of het uitbreiden van de zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en het samenwerkend leren (o.a. door gebruik van weektaak) Dit is nodig om je eigen mogelijk- en onmogelijkheden te leren kennen en is zeer belangrijk voor een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Het op eigen niveau verder ontwikkelen van de mogelijkheden en interesses van ieder kind staat hierbij voorop.

ICT zal een belangrijk middel zijn om kennis te vergaren. Dit kan allemaal op school met de beschikbare software.

 

Voor en na schooltijd

Inloop van 8.25 uur tot 8.30 uur.

Om 8.30 uur starten de lessen.

Een afspraak met de leerkracht kan vanaf 14.30 uur.

Ziek- en andere absentiemeldingen voor 8.30 uur (telefonisch of via directe mail naar de leerkracht)

 

Advisering richting voortgezet onderwijs

Keuze uit:

 

Praktijkonderwijs (PRO)

 

VMBO Basis beroepsgericht

 

Kader beroepsgericht

 

Theoretische (evt. gemengde) leerweg evt. met leerwegondersteuning (LWOO)

 

HAVO

 

VWO

 

Combinaties zijn mogelijk: havo/vwo, vmbo-t/havo, vmbo-k/t, vmbo-b/k

 

Tip: Oriënteer u goed op de diverse mogelijkheden die een school te bieden heeft.

 

Bijgevoegd aan dit schrijven een beknopt overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs (PrO) de VMBO-stromingen, Havo en VWO.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs is voor leerlingen met voldoende capaciteiten om een VMBO-diploma te behalen, maar door leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft.

 

Extra hulp van leerkrachten in voortgezet onderwijs.

 

Kleinere groepen

 

Kinderen volgen het normale lesprogramma

 

Regulier VMBO-diploma na 4 jaar

 
Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor LWOO. Het moet duidelijk zijn dat de leerling de extra hulp echt nodig heeft. Een onafhankelijke commissie (afgekort de: CTO) bekijkt het dossier en beoordeelt a.d.h.v. landelijk vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt.

 

De eerste stap op de weg naar LWOO is het afnemen van een Drempelonderzoek dat bestaat uit de onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. De leerlingen die in aanmerking komen voor het maken van deze toets krijgen vooraf nog een informatiebrief mee naar huis. Aan de hand van de uitslag van dit drempelonderzoek wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor het tweede deel van het onderzoek, nl. de IQ-test en de leer-/motivatietest.

 

Kennismakingsgesprek / bespreking voorlaatste advies (week van 9 oktober)  

Het kennismakingsgesprek/bespreking voorlaatste advies voor elk groep 8 kind. Behalve u is ook uw kind bij dit gesprek aanwezig. Let op: de groepen 8 hanteren andere data voor dit eerste gesprek dan de groepen 1 t/m 7.

 

Definitief advies

In de week van 5 februari 2018 vinden met u en uw kind de gesprekken plaats over het rapport (uitgereikt 1 februari 2018) en delen wij tevens het definitieve advies aan u mee. Op deze avonden ontvangt u ook een inschrijfformulier met het advies, waarmee u zich kunt opgeven op het VO.

 

Cito-eindtoets

De eindtoets zal op 17-18-19 april 2018 worden afgenomen. Er zal gedurende drie dagen getoetst worden. Voor leerlingen die door omstandigheden de toets niet konden maken zal er een tweede afnamemoment zijn. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen.

 

In de Cito-toets worden twee onderdelen getoetst: taal en rekenen. Net als in het voorgaande jaren zijn twee versies voor de toets beschikbaar: Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau. Het overgrote deel van de leerlingen maakt de basisversie. De kinderen waarvan verwacht worden dat ze naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO gaan, maken de eindtoets Niveau. Het idee is dat een toets op eigen niveau betrouwbaarder is.

 

De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

 

Samenvatting tijdspad advisering richting Voortgezet onderwijs

Week van 9 oktober 2017 = kennismakingsgesprek en bespreking advisering.

 

November 2017 = Afname drempelonderzoek voor wie dit van toepassing is.

 

November 2017, december 2017, januari 2018 = bezoek groep 8 aan VMBO locaties, LWOO testprocedure en advies (januari), onderwijsmarkt diverse scholen uit de regio (u ontvangt t.z.t. een folder met data)

 

15 t/m 26 januari 2018 = afname Cito M8 volgtoetsen.

 

1 februari 2018 = eerste rapport

 

Week van 5 februari 2018 = gesprekken definitief advies V.O. Uw kind is hierbij aanwezig.

 

24 februari 2018 = open dag V.O.

 

21 februari t/m 5 maart 2018 = inleveren aanmeldingsformulier V.O.

 

17-18-19-april 2018 = Cito eindtoets

 

Mei 2018 = uitslag Cito eindtoets (eventueel oudergesprek over aanpassing advies V.O.)

 

4 juli 2018 = eindrapport

 

Verdere informatie

 

Huiswerk

Aanschaf van eenvoudige agenda = dagelijks meenemen (ter voorbereiding op V.O. en aanleren verantwoordelijkheidsgevoel, leren plannen enz.)  U kunt ter controle/begeleiding in de agenda kijken. Er wordt vooralsnog huiswerk verstrekt op het gebied van Engels, spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Geef aan als er signalen zijn dat het huiswerk een probleem oplevert.

 

Vieringen

Er zullen dit jaar weer de traditionele vieringen gehouden worden waarbij groep 8 een hoofdrol speelt. Te weten; de kermisviering, 15 september, voor alle kinderen van de school georganiseerd. En de boerenbruiloft op 9 februari en natuurlijk de musical en afscheidsavond op 3 juli! Op de wintermarkt 15 december en de lentemarkt/instuif, 29 maart, zullen de groepen 8 hun ondernemingen presenteren. Uitleg over de ondernemingen volgt middels een brief.

   

Kamp

Ook dit jaar zullen de kampdagen doorgebracht worden op Ameland. En wel van 28 mei t/m 1 juni 2018. De kampbijdrage zal circa €105,00 zijn. Er gaat gezorgd worden voor voldoende en goede begeleiding. Activiteiten die ondernomen worden tijdens het kamp: wadlopen, zeehonden spotten, fietstocht etc. Informatiebrieven volgen begin april.

 

Klassenouders

Nicole (moeder van Sharon, gr. 8)

Jildis (moeder van Kiki, gr. 7)

Laura (moeder van Tygo, gr. 7)

 

Overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs, de VMBO-stromingen, Havo en VWO

Praktijkonderwijs (PRO)

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om een VMBO-diploma te halen. Deze leerlingen krijgen veel extra hulp; ze volgen het onderwijs in kleinere en op hun eigen niveau. Het praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs, die leerlingen voorbereidt op een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Vmbo

Binnen het vmbo volgen leerlingen een leerweg: één van de beroepsgerichte leerwegen of de theoretische leerweg. In de beroepsgerichte leerwegen kiezen de leerlingen na twee jaar voor een beroepsrichting. 
 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg leren vooral door dingen te doen. Zowel in de theorie- als in de praktijklessen wordt zo praktisch mogelijk gewerkt.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 2 van het mbo.

 

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die graag praktisch leren, maar ook de theoretische verdiepingsstof goed begrijpen, volgen de kaderberoepsgerichte leerweg.

Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen voor een sector (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Commercie). Ze krijgen naast de theorielessen veel beroepsgerichte vakken.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 3 of 4 van het mbo.

 

Vmbo theoretische leerweg (+)/gemengde leerweg

Leerlingen die goed overweg kunnen met theoretische verdiepingsstof zijn op hun plek in de (gemengd) theoretische leerweg. In deze leerweg krijgen leerlingen ook na leerjaar 2 theorievakken aangeboden. Pas aan het einde van leerjaar 3 kiezen zij voor een vakkenpakket dat aansluit bij een sector. In leerjaar 4 volgen alle leerlingen van de theoretische leerweg een zevende vak; een theorievak of het beroepsgerichte vak Technologie. Wanneer leerlingen voor Technologie kiezen, is diplomering in de gemengde leerweg mogelijk. Met een diploma vmbo-t(+) is doorstroom naar 4 havo of niveau 3 of 4 van het mbo mogelijk.

 

Havo

Een havo-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In de bovenbouw van de havo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.

 

Vwo

Met een vwo-diploma kunnen leerlingen aan de universiteit gaan studeren. In de bovenbouw van het vwo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.