Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Informatie voortgezet onderwijs

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

In januari 2017 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden. 

Wij nodigen de leerlingen en ouders van groep 8 van harte uit om de informatiemarkt op het Maaswaal College (locatie Veenseweg) te bezoeken. 

Deze informatiemarkten zullen gehouden worden op:

Maandag 23 januari 2017 van 18:30 – 21:00 uur waarbij alleen het Maaswaal College zich presenteert.

Dinsdag 24 januari 2017 van 18:30 – 21:00 uur waarbij naast het Maaswaal College, ook andere scholen zich presenteren.

Op de informatiemarkt van dinsdag 24 januari presenteren vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich. Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen in twee rondes. Op beide avonden:

De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45 uur 

De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van 20.00 uur tot 20.45 uur 

 

Graag attenderen wij u op de begintijd van 18:30 uur (niet eerder i.v.m. het opbouwen van de stands). In verband met beperkte parkeergelegenheid willen we ouders verzoeken indien mogelijk per fiets of te voet te komen en in elk geval op tijd te vertrekken. Komt u toch met de auto, parkeer dan aan de achterzijde van de school, bij de sportvelden. Meer informatie over het parkeren is te vinden op onze website (www.maaswaalcollege.nl).

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Alvast bedankt voor de genomen moeite. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de afdelingsleiders van de brugklassen Veenseweg en Oosterweg,

 

Johan van Kessel

Afdelingsleider brugklassen Veenseweg a.i.

 

Datum Dag Scholenmarkt

16 januari 2017 Maandag Kandinsky College Maldenburchtstraat

17 januari 2017 Dinsdag Karel de Grote College

18 januari 2017 Woensdag SSgN

23 januari 2017 Maandag Mondial College  Leuvensbroek 

24 januari 2017 Dinsdag Maaswaal College  Veenseweg

25 januari 2017 Woensdag Notre Dame

30 januari 2017 Maandag Stedelijk Gymnasium

31 januari 2017 Dinsdag Citadel College  Griftdijk

 1 februari 2017 Woensdag  Montessori College Kwakkenberg 
Afspraken m.b.t. de werkwijze in de groep

Een belangrijk uitgangspunt zal zijn: het aanleren of het uitbreiden van de zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en het samenwerkend leren. Dit is nodig om je eigen mogelijk- en onmogelijkheden te leren kennen en is zeer belangrijk voor een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Het op eigen niveau verder ontwikkelen van de mogelijkheden en interesses van ieder kind staat hierbij voorop.

 

ICT zal een belangrijk middel zijn om kennis te vergaren. Dit kan allemaal op school met de beschikbare software.

 

Voor en na schooltijd

Inloop van 8.25 uur tot 8.30 uur.

Om 8.30 uur starten de lessen.

Een afspraak met de leerkracht kan vanaf 14.30 uur. 

Ziek- en andere absentiemeldingen voor 8.30 uur (telefonisch of via directe mail naar de leerkracht)

 

 

Advisering richting voortgezet onderwijs

Keuze uit:

Praktijkonderwijs (PRO)

VMBO  Basis beroepsgericht

Kader beroepsgericht

                Theoretische (evt. gemengde) leerweg

evt. met leerwegondersteuning (LWOO)

HAVO

VWO

Bijgevoegd aan dit schrijven een beknopt overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs (PrO) de VMBO-stromingen, Havo en VWO.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Leerwegondersteunend onderwijs is voor leerlingen met voldoende capaciteiten om een VMBO-diploma te behalen, maar door leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft.

·         Extra hulp van leerkrachten in v.o.

·         Kleinere groepen

·         Kinderen volgen het normale lesprogramma

·         Normaal diploma na 4 jaar

 

Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor LWOO. Het moet duidelijk zijn dat de leerling de extra hulp echt nodig heeft. Een onafhankelijke commissie (afgekort de: CTO) bekijkt het dossier en beoordeelt a.d.h.v. landelijk vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt.

 

De eerste stap op de weg naar LWOO is het afnemen van een Drempelonderzoek  (week van 3 oktober) dat bestaat uit de onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. De leerlingen die in aanmerking komen voor het maken van deze toets krijgen vooraf nog een informatiebrief mee naar huis.  Tijdens het eerste oudergesprek (week van 17 oktober) wordt het resultaat van het drempelonderzoek met u besproken en besluiten we samen of we verder gaan in het traject en hoe de verdere procedure dan gaat lopen.

 

 

 

 

Kennismakingsgesprek / bekendmaking voorlopig advies (week van 17 oktober)

Het kennismakingsgesprek/bekendmaking van het voorlopig advies geldt voor elk groep 8 kind.  Behalve u is ook uw kind bij dit gesprek aanwezig. Let op: de groepen 8 hanteren andere data voor dit eerste gesprek dan de groepen 1 t/m 7.   Voorafgaand aan deze gesprekken doen wij met alle kinderen nog een afname van een Proefcito-toets waarvan we de uitslag meenemen in onze voorlopige advisering. Deze toetsing vindt plaats op  27-28-29 september.

 

Definitief advies

In de week van 13 februari 2017 vinden met u en uw kind de gesprekken plaats over het rapport (uitgereikt 10 februari) en delen wij tevens het definitieve advies aan u mee. Op deze avonden ontvangt u ook een inschrijfformulier met het advies, waarmee u zich kunt opgeven op twee scholen voor VO.

 

Cito-eindtoets

De eindtoets zal op 18-19-20 april 2017 worden afgenomen. Er zal gedurende drie dagen getoetst worden. Voor leerlingen die de toets niet konden maken zal er een tweede afnamemoment zijn. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen.

In de Cito-toets worden twee onderdelen getoetst: taal en rekenen. Net als in het voorgaande jaren zijn twee versies voor de toets beschikbaar: Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau. Het overgrote deel van de leerlingen maakt de basisversie. De kinderen waarvan verwacht worden dat ze naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO gaan, maken de eindtoets Niveau. Het idee is dat een toets op eigen niveau betrouwbaarder is.

 

De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

 

Samenvatting tijdspad advisering richting Voortgezet onderwijs:

27-28-29 september 2016 = afname proefcito

Week van 3 oktober 2016 = afname drempelonderzoek voor de kinderen waar dit van toepassing is.

Week van 17 oktober 2016 = kennismakingsgesprek + voorlopig advies.

November 2016, december 2016, januari 2017 = bezoek groep 8 aan VMBO locaties, LWOO testprocedure en advies (januari), onderwijsmarkt diverse scholen uit de regio (data t.z.t. te vinden op de klassensite),

16 t/m 27 januari 2017 = afname Cito M8 volgtoetsen.

10 februari = eerste rapport

Week van 13 februari 2017 = gesprekken definitief advies V.O.

18 februari 2017 = open dag V.O.

15 februari t/m 6 maart 2017 = inleveren aanmeldingsformulier V.O.

14-15-16 maart 2017 = afname tweede proefcito

18-19-20 april 2017 = Cito eindtoets

Mei 2017 = uitslag Cito eindtoets (eventueel oudergesprek over aanpassing advies V.O.)

12 juli 2017 = eindrapport

Verdere informatie

 

Huiswerk

aanschaf van eenvoudige agenda = dagelijks meenemen (ter voorbereiding op V.O. en aanleren verantwoordelijkheidsgevoel, leren plannen enz.)  Het te maken huiswerk zetten we voor de ouders ter controle op de klassensite.  Er wordt vooralsnog huiswerk verstrekt op het gebied van Engels, spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Geef aan als er signalen zijn dat het huiswerk een probleem oplevert.

 

 

Vieringen

Er zullen dit jaar weer de traditionele vieringen gehouden worden waarbij groep 8 een hoofdrol speelt. Te weten; de kermisviering, 16 september, voor alle kinderen van de school georganiseerd. En de boerenbruiloft op 24 februari en natuurlijk de musical en afscheidsavond op 11 juli!  Op de wintermarkt 11 november en de lentemarkt/instuif, 13 april,  zullen de groepen 8 hun ondernemingen presenteren. Uitleg over de ondernemingen volgt middels een brief.
 

Kamp
Ook dit jaar zullen de kampdagen doorgebracht worden op Ameland. En wel van 15 t/m 19 mei 2017. De kampbijdrage zal circa  €105,00 zijn.  Er gaat gezorgd worden voor voldoende en goede begeleiding. Activiteiten die ondernomen worden tijdens het kamp: wadlopen, zeehonden spotten, fietstocht etc.

Informatiebrieven volgen t.z.t.    

 

Klassenouders:

De klassenouders van groep 8a:

Jacintha Oostveen

Hanneke v.d. Heuvel

Judith v.d. Linden

De klassenouders van groep 8b:

Leonie Aarts (moeder van Lin)

Nicolette Storm (moeder van Jelmer)

Agnes Toonen (moeder van Rik)

 

 

 

Overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs, de VMBO-stromingen, Havo en VWO


Praktijkonderwijs (PrO)

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om een VMBO-diploma te halen. Deze leerlingen krijgen veel extra hulp; ze volgen het onderwijs in kleinere en op hun eigen niveau. Het praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs, die leerlingen voorbereidt op een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Vmbo

Binnen het vmbo volgen leerlingen een leerweg: één van de beroepsgerichte leerwegen of de theoretische leerweg. In de beroepsgerichte leerwegen kiezen de leerlingen na twee jaar voor een beroepsrichting.

 

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg leren vooral door dingen te doen. Zowel in de theorie- als in de praktijklessen wordt zo praktisch mogelijk gewerkt.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 2 van het mbo.


Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die graag praktisch leren, maar ook de theoretische verdiepingsstof goed begrijpen, volgen de kaderberoepsgerichte leerweg.
Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen voor een sector (Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Commercie). Ze krijgen naast de theorielessen veel beroepsgerichte vakken.

Met een diploma op dit niveau stromen de leerlingen door naar niveau 3 of 4 van het mbo.

 

Vmbo theoretische leerweg (+)/gemengde leerweg
Leerlingen die goed overweg kunnen met theoretische verdiepingsstof zijn op hun plek in de (gemengd) theoretische leerweg. In deze leerweg krijgen leerlingen ook na leerjaar 2 theorievakken aangeboden. Pas aan het einde van leerjaar 3 kiezen zij voor een vakkenpakket dat aansluit bij een sector. In leerjaar 4 volgen alle leerlingen van de theoretische leerweg een zevende vak; een theorievak of het beroepsgerichte vak Technologie. Wanneer leerlingen voor Technologie kiezen, is diplomering in de gemengde leerweg mogelijk. Met een diploma vmbo-t(+) is doorstroom naar 4 havo of niveau 3 of 4 van het mbo mogelijk.

 

Havo
Een havo-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In de bovenbouw van de havo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.


Vwo
Met een vwo-diploma kunnen leerlingen aan de universiteit gaan studeren.

In de bovenbouw van het vwo (Tweede Fase) kiezen leerlingen één van de vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. In de Tweede Fase doen we een steeds groter beroep op de zelfstandigheid van leerlingen en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het studieresultaat.