Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Verslag informatieavond

Afspraken m.b.t. de werkwijze in de groep

Een belangrijk uitgangspunt zal zijn: het aanleren of het uitbreiden van de zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en het samenwerkend leren. Dit is nodig om je eigen mogelijk- en onmogelijkheden te leren kennen en is zeer belangrijk voor een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Het op eigen niveau verder ontwikkelen van de mogelijkheden en interesses van ieder kind staat hierbij voorop.

 

Een aantal maandagen is er een extra leerkracht beschikbaar wat mogelijkheid geeft voor nog betere begeleiding op eigen niveau en om groepsdoorbrekend te werken in 3 niveaugroepen. De nadruk zal dan liggen op de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen.

 

ICT zal een belangrijk middel zijn om kennis te vergaren. Dit kan allemaal op school met de beschikbare software.

 

Advisering richting voortgezet onderwijs

Keuze uit:

Praktijkonderwijs (PRO)

VMBO  Basis beroepsgericht

Kader beroepsgericht

                Theoretische (evt. gemengde) leerweg

evt. met leerwegondersteuning (LWOO)

HAVO

VWO


Bijgevoegd aan dit schrijven een beknopt overzicht van de kenmerken van Praktijkonderwijs (PrO) de VMBO-stromingen, Havo en VWO.

 

Drempelonderzoek

Alle kinderen nemen in de week van 3 oktober op school deel aan het cognitieve gedeelte (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) van het drempelonderzoek. De uitslag van dit onderzoek bevat veel waardevolle informatie over uw kind. Naar aanleiding van o.a. deze resultaten kunnen we afspraken maken over hoe uw kind dit jaar verder begeleid gaat worden en op welke wijze er aandacht zal zijn voor eventuele achterstanden.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is voor leerlingen met voldoende capaciteiten om een VMBO-diploma te behalen, maar door leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft.

  • Extra hulp van leerkrachten in v.o.
  • Kleinere groepen
  • Kinderen volgen het normale lesprogramma
  • Normaal diploma na 4 jaar

Alle kinderen van groep maken het Drempelonderzoek. Het Drempelonderzoek geeft een goed beeld van eventuele leerachterstanden en of we bij uw kind aan Lwoo moeten denken. Ook de sociale emotionele problematiek kan medebepalend zijn. Als er uit dit onderzoek blijkt dat uw kind in aanmerking zou kunnen komen voor LWOO nemen wij contact met u op om een gesprek te plannen. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de verdere gang van zaken omtrent de procedure.

Kennismakingsgesprek / bekendmaking voorlopig advies

Als er uit dit onderzoek blijkt dat uw zoon/dochter in aanmerking zou kunnen komen voor LWOO, bespreken wij dit tijdens het kennismakingsgesprek/bekendmaking van het voorlopige advies in de week van 17 oktober. Tijdens dit gesprek waar ook uw kind bij aanwezig is bespreken we de verdere gang van zaken omtrent de procedure.

Definitief advies

In de week van 13 februari 2017 vinden met u en uw kind de gesprekken plaats over het rapport (uitgereikt 10 februari) en delen wij tevens het definitieve advies aan u mee. Op deze avonden ontvangt u ook een inschrijfformulier met het advies, waarmee u zich kunt opgeven op twee scholen voor VO.

 

Cito-eindtoets

De eindtoets zal op 19-20-21 april worden afgenomen. Er zal gedurende drie dagen getoetst worden. Voor leerlingen die de toets niet konden maken zal er een tweede afnamemoment zijn. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen.

In de Cito-toets worden twee onderdelen getoetst: taal en rekenen. Net als in het voorgaande jaren zijn twee versies voor de toets beschikbaar: Eindtoets basis en Eindtoets Niveau. Het overgrote deel van de leerlingen maakt de basisversie. De kinderen waarvan verwacht worden dat ze naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo gaan, maken de eindtoets Niveau. Het idee is dat een toets op eigen niveau betrouwbaarder is.

 

De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

Verdere informatie

 

Huiswerk

aanschaf van eenvoudige agenda = dagelijks meenemen (ter voorbereiding op V.O. en aanleren verantwoordelijkheidsgevoel, leren plannen enz.)  Het te maken huiswerk zetten we voor de ouders ter controle op de klassensite.  Er wordt vooralsnog huiswerk verstrekt op het gebied van Engels, spelling, rekenen en wereldoriĆ«ntatie. Geef aan als er signalen zijn dat het huiswerk een probleem oplevert.

 

Opendagen VO

De data van open dagen etc. vermelden wij t.z.t. op de website.

               

Wereldoriƫntatie
Op de Paulusschool is dit jaar gestart met een nieuwe methode voor Wereldoriƫntatie, genaamd Argus Clou. Er wordt gewerkt met de onderdelen Natuur, Techniek en Geschiedenis. Onderdeel Aardrijkskunde wordt dit schooljaar niet meer aangeschaft. Topografie loopt via website Topomania.

 

Vieringen

Er zullen dit jaar weer de traditionele vieringen gehouden worden waarbij groep 8 een hoofdrol speelt. Te weten; de kermisviering, 17 september, voor alle kinderen van de school georganiseerd. Sinterklaasactiviteit met de kleuters. En de boerenbruiloft op 5 februari en natuurlijk de musical en afscheidsavond op 12 juli!  Op de wintermarkt/ instuif, 26 november en de lentemarkt/instuif, 7  april,  zullen de groepen 8 hun ondernemingen ten toon spreiden. Uitleg over de ondernemingen volgt middels een brief.
 

Kamp
Ook dit jaar zullen de kampdagen doorgebracht worden op Ameland. En wel van 13 t/m 17 juni 2016. De kampbijdrage zal circa  €105,00 zijn.  Er gaat gezorgd worden voor voldoende begeleiding. Activiteiten die ondernomen worden tijdens het kamp: wadlopen, zeehonden spotten, fietstocht etc.

Informatiebrieven volgen t.z.t.