Roerdompstraat 76 | 6601 DL Wijchen | 024-6452881

Zelfverantwoordelijk leren

De leerlingen in groep 8 werken met een weektaak.
Lees meer

De gezonde school

De Paulusschool is gezond https://youtu.be/4rIzjhdMDYY
Lees meer

Welkom op de Paulusschool

Onze school wil een school zijn voor iedereen. Een school met ruimte , ideeën en aandacht voor het individuele kind.
Lees meer

Even voorstellen

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht.
De directeur is als adviseur onze gesprekspartner tijdens vergaderingen.
 
M.i.v. januari 2012 worden beide geledingen samengesteld voor de periode van 3 schooljaren. Omdat voorheen de oudergeleding zitting nam per kalenderjaar worden de nieuw gekozen vertegenwoordigers in de oudergeleding gekozen voor de periode van 3,5 schooljaar.
 
De M.R. bestaat momenteel uit de volgende personen:
 
OUDERGELEDING:                                                                PERSONEELSGELEDING:
* Roy Fleuren                                                                         * Hanny Duighuisen
    ouder van Martijn (8b)                                                        leerkracht groep 5
* Peter Willems                                                                     * Marieke Noordeloos
                                                                                                     leerkracht groep 5/6
* Feijke Detiger                                                                    * Erik Berns (voorzitter)
                                                                                                   facilitair manager Noorderlicht/Paulusschool
* Gerco Kouwenberg                                                             en coördinator naschoolse activiteiten
                                                          
 
Secretaris en website schooljaar '18/'19, Nicole Eggen.         
                                                                                                    
 
# Hallo, ik ben Roy Fleuren, getrouwd met Louise Tonies en papa van Eline en Martijn (8b).
Ik werk als verbindingsofficier bij de Koninklijke Landmacht en daardoor ook regelmatig herkenbaar op het schoolplein aan mijn camouflage-pak.
Ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.
Door mijn rol binnen de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de Paulusschool.
Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Paulusschool.

# Hier volgt z.s.m. een stukje van Feijke Detiger.

# Dag, ik ben Gerco Kouwenberg. Vader van Cas (groep 8), Roos (groep 4) en Sebastiaan (groep3). Nadat ik eerst drie jaar lid ben geweest van de Ouderraad is dit mijn eerste jaar in de MR. Het lidmaatschap van de MR is voor mij een manier om toch een beetje meer betrokken te zijn bij de gang van zaken op school. Mijn kinderen besteden hier een groot deel van de week en door betrokken te zijn bij de MR krijg ik net iets meer mee van waar ze overal mee bezig zijn. Daarnaast is het ook een manier om samen met anderen, de stem van de ouders een plekje te geven in allerlei besluitvormingsprocessen die zich afspelen op de Paulusschool. Mochten jullie als ouders vragen hebben of punten aan willen kaarten die jullie belangrijk vinden dan horen wij dat natuurlijk graag.

 
Ik ben Peter Willems en vader van 3 zonen in de groepen 3, 5 en 8. Ik ben getrouwd met Sandra en woonachtig aan de Startvenseweg. Vanaf aankomend schooljaar 2017/2018 word ik lid van de medezeggenschapsraad. Afgelopen jaar ben ik voor het eerst klassenouder geweest in groep 3. Dit heeft mijn betrokkenheid bij de school vergroot. De contacten met de juffen en andere ouders maken dat ik me meer wilde gaan bezig houden met de ontwikkelingen op de Paulusschool.
Onze school is een fijne en leerzame plek voor de kinderen. Hier wordt hard voor gewerkt en daar wil ik dus een steentje aan bijdragen. Samen maken we de Paulusschool een plek waar onze kinderen later met een blij gevoel naar terug kijken. 

# Ik ben Erik Berns, facilitair manager Noorderlicht/Paulusschool. 
Mijn werkzaamheden omvatten de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in Noorderlicht en Paulusschool, met daarnaast de coördinatie van de naschoolse activiteiten. Ik ben in dienst bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, waardoor ik zitting kon en kan nemen in de M.R.

Sinds een aantal jaren ben ik voorzitter en vanuit die positie stimuleer ik het functioneren van 2 geledingen als één M.R.

Mijn drijfveer is bij te dragen aan openheid in het beleid van de school en het betrekken van ouders en personeel in de besluitvorming daartoe. Vuistregel voor mij is dat ondanks de diverse belangen die daarin meespelen, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen op de eerste plaats komen. 

# Mijn naam is Hanny Duighuisen. Ik ben leerkracht van groep 5. Sinds 1998 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Voor die tijd heb ik hier in Wijchen 14 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. In de M.R. wil ik graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun ouders) en collega's met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal kunnen ontwikkelen.

Mijn naam is Marieke Noordeloos, de leerkracht van groep 5/6. Sinds 2014 ben ik werkzaam op de Paulusschool. Naast leerkracht ben ik ook taalcoördinator en één van twee de vertrouwenspersonen van de school. Met ingang van dit schooljaar sluit ik aan bij de medezeggenschapsraad. Ik vind het interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het beleid van de school, om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Ik hoop dat ik met een frisse blik een bijdrage kan leveren aan onze M.R